واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
021-42863377

تعرفه‌ها

پنل‌ها

تعرفه ها

جداول قیمت ها

شما می‌توانید با در نظر گرفتن کلاسی که می‌خواهید برگزار کنید پکیج خود را انتخاب کنید.

تخفیف

۵۵/۵۰,۰۰۰تومان

کلاس ۲۰ نفر همزمان روزانه

حداکثر ۲۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۳ دوربین
تخفیف

۲۰۹/۱۹۰,۰۰۰تومان

کلاس ۳۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۳۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۴ دوربین
تخفیف

۳۰۹/۲۷۵,۰۰۰تومان

کلاس ۶۰ نفر همزمان روزانه

حداکثر ۶۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۵ دوربین
عادی

تومان۹۰,۰۰۰/ماهانه

کلاس ۱۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۱۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۲ دوربین
عادی

تومان۱۵۰,۰۰۰/ماهانه

کلاس ۲۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۲۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۳ دوربین
عادی

تومان۱۹۰,۰۰۰/ماهانه

کلاس ۳۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۳۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۴ دوربین
عادی

تومان۲۷۵,۰۰۰/ماهانه

کلاس ۶۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۶۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۵ دوربین
عادی

تومان۴۲۰,۰۰۰/ماهانه

کلاس ۱۰۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۱۰۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۵ دوربین
عادی

تومان۵۹۰,۰۰۰/ماهانه

کلاس ۲۰۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۲۰۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۵ دوربین
عادی

تومان۷۸۰,۰۰۰/ماهانه

کلاس ۳۰۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۳۰۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۵ دوربین
عادی

تومان۱,۰۸۰,۰۰۰

کلاس ۴۰۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۴۰۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۵ دوربین
عادی

تومان۱,۶۰۰,۰۰۰

کلاس ۵۰۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۵۰۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۵ دوربین
عادی

تومان۲,۲۰۰,۰۰۰

کلاس ۶۰۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۶۰۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۵ دوربین
عادی

تومان۲,۸۰۰,۰۰۰

کلاس ۷۰۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۷۰۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۵ دوربین
عادی

تومان۴,۴۵۰,۰۰۰

کلاس ۹۰۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۹۰۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۵ دوربین
عادی

تومان۵,۱۰۰,۰۰۰

کلاس ۱۰۰۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۱۰۰۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۵ دوربین
عادی

تومان۵۰,۰۰۰/روزانه

کلاس ۲۰ نفر همزمان روزانه

حداکثر ۲۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۳ دوربین
عادی

تومان۶,۴۰۰,۰۰۰

کلاس ۱۲۰۰ نفر همزمان ماهیانه

حداکثر ۱۲۰۰ کاربر همزمان
دوربین فعال: ۵ دوربین